Неделя, 15 Април 2018 13:29

Машини за вятър за борба със сланите

Едно от най-важните направления в овощарството за запазване на продукцията е борбата с късните пролетни слани. Един, показал добри практически резултати метод за борба със сланите е този чрез използването на температурната инверсия. Създадените на този принцип машини (wind machines) от години се използват успешно в редица страни. Принципът на действие на тези машини е „смъкването” на по-топлия въздух до земната повърхност и изтласкване оттам на студения. В резултат на това се постига повишаване на температурата на приземния въздушен слой, което препятства образуването на слана.

ИНЕКС АГРО ООД е първото дружество в България, което монтира и използва машини за борба с пролетните слани.

© 2018 Инекс Агро ООД. Всички права запазени.